Sushi Kei

NGÀNH CÔNG NGHIỆP Ẩm thực
ĐỊA ĐIỂM LẦU 04